Ondernemingsbeleid

De toenemende digitalisering en internationalisering leiden tot steeds meer concurrentie op de traditionele markten. De noodzakelijke ontwikkeling van een unique selling proposition is daarom essentieel voor het voortbestaan van steeds meer bedrijven.

Bescherming van ons onderscheid begint met een uitgebreid beveiligingsmanagement voor het bedrijfsgebouw. Naast vraaggestuurde toegangscontrole omvat dit ook de integratie van andere beveiligingsapparatuur zoals brandalarmtechnologie, videotechnologie en inbraakalarminstallaties. Een combinatie van uitgebreid veiligheidsmanagement en tijdregistratie resulteert in duurzame oplossingen. Risicobeheer ontwikkelt de overeenkomstige risicoscenario's en de gepaste tegenmaatregelen.

Klantgerichtheid

Met deze holistische aanpak willen we onze klanten beter ondersteunen bij het aangaan van de uitdagingen van de markt. Wij willen de competente partner zijn voor uitgebreide systeemoplossingen op het gebied van veiligheidsmanagement. Daarnaast richten we onze activiteiten op de blijvende tevredenheid van onze klanten. Door innovatieve diensten en klantgerichte oplossingen onderscheiden we ons van de concurrentie. Hiermee creëren we de economische voorwaarden om te voldoen aan de eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieubescherming. Door verantwoord om te gaan met de aan ons toevertrouwde informatie, in combinatie met het aantoonbaar leveren van de overeengekomen diensten, creëren wij de basis voor een langdurige samenwerking. Risicobeheer ontwikkelt de bijbehorende strategieën en doelstellingen om de toegang tot klanteninfrastructuur, tijdregistratie, klantgegevens, wachtwoorden en servers te beveiligen.

Producten, diensten en innovaties

Wij erkennen de eisen van de markt door het begrijpen van de noden van onze klanten, het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten en processen, en het consequent benutten van wetenschappelijke evoluties. We richten ons op onze sterktes die we permanent blijven bijsturen en perfectioneren. Door regelmatige communicatie zorgen wij voor een klantgerichte dienstverlening. Hoge veiligheidsmaatregelen zorgen voor een optimale bescherming van onze intellectuele eigendommen. Het risicomanagement ondersteunt de ontwikkelingsafdelingen met toegangsvragen, wachtwoorden, beheerdersrechten en de bescherming van de ontwikkelingsservers.

Medewerkers

De knowhow van onze medewerkers vormt een belangrijke voordeel voor ons. We investeren voortdurend in opleiding en ontwikkeling en verbeteren zo onze kennis, onze producten en onze oplossingen. Een goede documentatie van de aanwezige kennis zorgt voor verspreiding ervan onder alle medewerkers. Door het nemen van passende veiligheidsmaatregelen vermijden we een eventuele uitstroom. Door consequente training van de medewerkers op het gebied van informatiebeveiligingsbeheer en gegevensbescherming, wijzen we hen op het gevoelige gebruik van klantgegevens en de eigen ontwikkelingswaarden van het bedrijf.

Kwaliteit

Wij definiëren kwaliteit als een absolute maatstaf voor de afstemming van de product- en dienstkenmerken van onze onderneming. Het marktsucces van onze producten en diensten is direct gekoppeld aan de kwaliteit ervan, alsook aan ons streven om aan de eisen van de klant te voldoen. Deze betrachting verplicht onze medewerkers om fouten te voorkomen en om systematisch de oorzaken van fouten te elimineren. Hierdoor  is kwaliteit een continu proces dat de hele bedrijfscultuur en elke medewerker mee betrekt, doelstellingen en strategieën vormt en op die manier het milieu beschermt en klanttevredenheid garandeert. Het risicomanagement houdt rekening met de inkoopmarkten en zorgt zo voor de hoge eisen die aan onze producten worden gesteld en de beschikbaarheid van grondstoffen en componenten.

Milieubeheer

Wij zetten ons in om milieuvervuiling te voorkomen en te letten op het verbruik van middelen. Wij zetten  ons in voor de ecologische en economische belangen van onze bedrijfslocaties. Een hoog milieubewustzijn vormt de leidraad voor onze product- en procesontwikkeling. In de geest van duurzame ontwikkeling streven wij ernaar om het gebruik van materialen en energie en ons afval tot een minimum te beperken, en houden wij rekening met de levensduur van onze producten en zetten wij ons in voor de voortdurende verbetering van het milieumanagementsysteem. Risicobeheer zorgt ervoor dat producten duurzaam en in overeenstemming met ROHS en REACH-criteria worden ingekocht. Aan het einde van hun levensduur worden de producten duurzaam en veilig gerecycled of op professionele wijze afgevoerd. Bindende verplichtingen worden geïdentificeerd en nageleefd. Deze worden regelmatig gecontroleerd aan de hand van het wettelijk register.

Communicatie

Motivatie en communicatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom streven we naar het hoogst mogelijk niveau van informeren van onze medewerkers. Alleen zij die het algemene doel en de weg daar naartoe kennen, kunnen hun eigen acties daar optimaal op afstemmen. Wij streven naar een open uitwisseling van informatie met de autoriteiten, om op die manier samen onze veiligheids- en milieuaangelegenheden aan te pakken en op te lossen. Naleving van wetten, verordeningen en officiële regelgeving is voor ons een absoluut basisprincipe. Ook buiten het juridisch kader nemen wij onze verantwoordelijkheid voor medewerkers, samenleving en milieu. In geval van een crisis zorgt ons Business Continuity Management ervoor dat de communicatie met alle betrokken partijen snel en effectief verloopt.

Verbeteringen

Continue verbeteringen houden onze voorsprong op alle gebieden in stand. Zij maken onze economische overleving en groei mogelijk door de productiviteit te verbeteren en kosten te verlagen. Elke medewerker heeft de verantwoordelijkheid om mogelijkheden tot verbetering te identificeren en ze actief mee te realiseren. Het is onze strategie om fouten te vermijden, preventief te werken op vlak van  kwaliteit, informatiebeveiliging, arbeidsveiligheid en milieubescherming, alsook te streven naar continue verbetering. Wij beschouwen orde en netheid als essentiële basisprincipes. Omdat wij bij primion de infrastructuur en eigendommen van bedrijven veilig stellen, is ons risicomanagement erop gericht om gevaarsituaties voortdurend te herzien. De PDCA-cyclus zorgt ervoor dat onze diensten continu worden verbeterd.

Geïntegreerd beheersysteem

Wij onderhouden met grote overtuiging een geïntegreerd managementsysteem volgens DIN EN ISO 9001 (kwaliteit), DIN EN ISO 14001 (milieubescherming), DIN EN ISO/IEC 27001 (informatiebeveiliging) en houden ons aan OHSAS 18001 (veiligheid en gezondheid op het werk). Deze maken een efficiënte en effectieve controle van het bedrijf mogelijk door middel van doelstellingen op het gebied van kwaliteit, milieu, arbeidsveiligheid en informatiebeveiliging. De bedrijfsleiding zet zich in voor de instandhouding, verdere ontwikkeling en verbetering van de geïntegreerde systemen DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO/IEC 27001 (met name wat betreft de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie) en ISO/IEC 20000-1. Het primion risk management systeem zorgt ervoor dat onze geïntegreerde managementsystemen netjes op elkaar aansluiten en dat de potentiële risico's voor medewerkers, klanten, de maatschappij en het bedrijf tot een minimum worden beperkt.

Als u nog vragen heeft over ons bedrijfsbeleid:

Neem contact met ons op!

Overzicht van onze certificaten

Zie onze certificaten

to top
close